1a edició del Premi de recerca històrica Teresa Jansana | Esplugues de Llobregat 2023


L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat convoca aquest any per primera vegada el Premi de recerca “Teresa Jansana”, amb una dotació econòmica de 2.000 euros.

El projecte del Premi de Recerca “Teresa Jansana” neix del Servei de Patrimoni Cultural amb l’objectiu d’oferir un instrument per a la recerca històrica i el coneixement, des d’una perspectiva feminista, de la presència a Esplugues de les dones en diferents temes d’estudi proposats en cada convocatòria.

ElPremi pren el nom de Tersa Jansana, una treballadora anònima de la fàbrica de ceràmica “La Rajoleta” als anys 20 del segle passat; volent simbolitzar d’aquesta manera la recuperació de l’oblit injust de moltes dones.

Les bases reguladores d’aquest premi foren aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Esplugues amb data 10 de febrer de 2023, i la convocatoria d’enguany, el 24 de febrer de 2023.

Aquest premi s’emmarca els eixos del Pla de Polítiques de Dones i d’Igualtat d’Esplugues i es coordina a través dels Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Democràtica.

La presentació pública del Premi tindrà lloc el 29 de març de 2023 a les 18 h, a La Masoveria de Can Tinturé.

Informació pràctica

- Participació:

Podrà participar-hi qualsevol persona física que estigui duent a terme estudis superiors, o amb aquests estudis superiors finalitzats, tant de forma individual com col·lectiva. En aquesta convocatòria es valorarà especialment les titulacions de Història, Història de l’Art i Humanitats.

- Tema:

La temàtica escollida en aquesta primera edició versa sobre el paper de les dones en el procés de producció de la fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis d’Esplugues de Llobregat.

- Requisists del treball:

Ha de ser un treball original en matèria de la temàtica proposada, realitzat des de la perspectiva feminista.

El treball podrà ser escrit en llengua catalana o castellana.

- Presentació de sol·licituds:

La sol·licitud per participar en el Premi s’haurà de formalitzar online i acompanyada del programa descriptiu del projecte i amb la documentació requerida.

- Període d’inscripció: del 9 de març al 16 d’abril a les 23:59, de 2023.

Els documents que han d’acompanyar a la sol·licitud són:Fotocòpia del DNI o NIF.
Currículum de la persona, persones o entitats responsables del projecte.

- Títol del projecte.

Programa descriptiu del projecte proposat a doble espai i a una sola cara, en font Arial 12 i amb una extensió màxima de 4.000 paraules. S’hi poden incloure els annexos i els suports audiovisuals que es considerin convenients

El projecte proposat ha de portar títol i ha d’incloure, almenys:Objectius de la recerca.
Justi ficació del projecte i/o metodologia.

Organització per dur a terme l’acció proposada.

- Pla de treball i calendari.

En qualsevol cas el Jurat podrà demanar la informació complementària que consideri necessària amb relació als projectes presentats.

- Criteris de valoració:

Es valoraran en les sol·licituds presentades:La novetat del coneixement aportat per la investigació
L’adequació del treball a la temàtica de la convocatòria
La correcció de la proposta metodològica
La coherència de l’estudi i de les conclusions
L’originalitat de la temàtica tractada
La presentació i estructura prevista.

- Resolució de la convocàtoria:

El procediment de concessió d’aquest premi és el de concurrència competitiva i la resolució del Jurat es farà pública en el transcurs dels 30 dies hàbils posteriors a la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, la web de l’Ajuntament i la web dels Museus d’Esplugues

- Premi:

S’atorgarà un únic premi de 2.000 €. El pagament, prèvia valoració del Jurat, es farà efectiu en dues parts. Un 50% en el moment de la resolució i el 50% restant un cop lliurat la totalitat del treball. Aquestes dotacions estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponguin.

La persona premiada haurà de retornar els diners que hagi pogut cobrar en el cas de no finalitzar ni presentar el treball proposat.

- Lliurament del treball:

El termini per lliurar el treball de recerca és de 12 mesos a partir de fer-se pública la resolució del Jurat. En casos extraordinaris, degudament justificats i documentats, el Jurat podrà prorrogar el termini de la presentació dels treballs.

El treball haurà de presentar-se a doble espai i a una sola cara, de tamany DIN A4, en font Arial 12 i amb una extensió mínima de 50 fulls i màxima de 150 fulls.

Es presentarà el treball final , en format pdf, i un resum sumari del seu contingut d’ entre 1 i 3 folis, per mitjans electrònics al Registre General de l’Ajuntament d’Esplugues. A banda, s’enviarà pels mitjans que decideixi el jurat, el text en format odt de Libre Office o .doc de Microsoft Word, mentre que les fotografies o altres imatges seran en format .jpg o tiff amb una resolució de 300 ppp.

El format en pdf lliurat restarà en propietat de l’Ajuntament d’Esplugues, que serà qui el posarà a disposició del públic per a la seva consulta a l’Arxiu Municipal.

- Acceptació i obligacions:

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació de les bases generals i d’aquesta convocatòria. Sens perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer la persona candidata, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportaran la revocació d’aquest premi.

En cas de renúncia de les persones seleccionades, el seu lloc l’ocuparan les persones de la llista de reserva si escau. És obligació de la persona premiada complir els objectius del projecte de recerca presentat, en cas contrari el dret al premi s’extingirà. La resolució adoptada posarà fi a la via administrativa.

Consulta i descarrega les Bases Generals i la convocatòria de la 1a edicio del Premi de Recerca Teresa Jansana:

Formalitza aquí la teva inscripció:
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL PREMI DE RECERCA TERESA JANSANA

Bases i més informació